gurkay
  Yeni sayfanın başlığı
 

//===============================================//
//
//Websitesinin metinlerinin güvenlik kopyası sutlucekoyu.tr.gg 23.03.2008, 16:18:40//
//===============================================//
################
Ana Sayfa (Ana Sayfa)
################
<p align="center"><a target="_blank" href="http://sutlucekoyu.tr.gg/"><br />
<br />
</a><a target="_blank" href="http://sutlucekoyu.tr.gg/"><br />
<img height="60" alt="sutlucekoyu.tr.gg" width="500" border="0" src="http://sutlucekoyu.tr.gg/sig.png" /></a>&nbsp;<br />
<font color="#0000ff"><font size="3">ARKADA&#350;LAR S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N 1908 YILINDAK&#304; TAR&#304;H&Ccedil;ES&#304; &#304;&Ccedil;&#304;N SOLDAK&#304; MEN&Uuml;DEN S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N(YEN&#304; MANDIRA)TAR&#304;H&Ccedil;ES&#304; YAZISINA TIKLAYINIZ</font><br />
</font><font color="#ff0000"><font size="3">ARKADA&#350;LAR K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N FOTO&#286;RAFLARI YEN&#304;LENM&#304;&#350;T&#304;R.FOTO&#286;RAFLARA G&#304;RMEK &#304;&Ccedil;&#304;N SOLDAK&#304; MEN&Uuml;DEN S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; FOTO&#286;RAFLARINA TIKLAYINIZ</font><br />
</font><br />
<br />
SOL TARAFTAK&#304; &Uuml;YE OL&amp;&Uuml;YE G&#304;R&#304;&#350;&#304; L&#304;NK&#304;NE TIKLAYARAK&gt;(ARKADA&#350;LAR K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N S&#304;TES&#304;NE BURADAN DAHA KAYIT OLMADIN MI YAZISINA TIKLAYARAK ONDAN SONRA &#304;SM&#304;N&#304;Z&#304;,SOYADINIZ VE E-MA&#304;L&#304;N&#304;Z&#304; G&#304;REREK &Uuml;YE OLAB&#304;L&#304;RS&#304;N&#304;Z)ARKADA&#350;LAR S&#304;TEM&#304;ZE &Uuml;YE OLALIM)&nbsp;</p>
<p><!-- Search Google --></p>
<center>
<form action="http://www.google.com/search" method="get">
    <table bgcolor="#ffffff">
        <tbody>
            <tr>
                <td><a href="http://www.google.com/"><img alt="Google" align="absMiddle" border="0" src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" /></a> <input maxlength="255" size="31" name="q" type="text" /> <input type="hidden" name="hl" value="en" /> <input type="submit" name="btnG" value="Google Search" /></td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
</center><!-- Search Google -->ARKADA&#350;LAR SOL TARAFTAK&#304; L&#304;NKLERDEN S&Uuml;TL&Uuml;CE S&Ouml;ZL&Uuml;&#286;&Uuml;NE G&#304;R&#304;N&#304;Z K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;ZDEK&#304; YASLILARIN YAPTIGI KONUSMALARDAN UYARLANMISTIR ARKADA&#350;LAR S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N RESM&#304; S&#304;TES&#304; WWW.SUTLUCEKOYU.TR.GG S&#304;TES&#304;NE HO&#350;GELD&#304;N&#304;Z<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/053.jpg" />

################
SÜTLÜCE KÖYÜMÜZÜN(YEN&#304; MANDIRA) TAR&#304;HÇES&#304;  (Ana Sayfa)
################
<p><font size="4">S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N(YEN&#304; MANDIRA)&nbsp;TAR&#304;H&Ccedil;ES&#304;</font>&nbsp;<br />
<font color="#0000ff" size="3">1908 y&#305;l&#305;nda ba&#351;layan balkan harbi o bitmeden 1.Cihan harbi ard&#305;ndan istiklal harbi i&#351;te bu sava&#351;larda bulgaristan'da oturan dedelerimiz Osmanl&#305; devleti tabas&#305; olduklar&#305;ndan Osmanl&#305; ordusunda askerli&#287;ini yap&#305;yorlar ve Osmanl&#305; Devleti s&#305;n&#305;rlar&#305;n&#305; korumaya &ccedil;al&#305;&#351;&#305;yorlarken Bulgarlar 1912 y&#305;l&#305;nda ba&#287;&#305;ms&#305;zl&#305;&#287;&#305;n&#305; ilan ediyor.<br />
Dedelerimizden &Ccedil;anakkale'de Yemende Afrika'n&#305;n kuzeyinde Kafkasya'da &ccedil;arp&#305;&#351;anlar &ccedil;ok var.Ancak onlar vatan m&uuml;cadelesi yaparken kendi k&ouml;yleri ve mal varl&#305;klar&#305; Bulgar s&#305;n&#305;rlar&#305; i&ccedil;ine d&uuml;&#351;m&uuml;&#351;t&uuml;r.K&#305;sacas&#305; yurtsuz kalm&#305;&#351;lard&#305;r.Bulgaristan'da &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; olaylar ya&#351;anmaktad&#305;r.&Ccedil;areyi k&uuml;&ccedil;&uuml;lm&uuml;&#351; olan Osmanl&#305;'n&#305;n i&ccedil;ine do&#287;ru g&ouml;&ccedil; etmekte bulmalar&#305; dedelerimiz s&#305;n&#305;r boylar&#305;ndan gelenleri Osmanl&#305; iyi kar&#351;&#305;l&#305;yor.Sen oraya sen buraya diye yer g&ouml;steriyor g&ouml;&ccedil;menlere.<br />
Bizim atalar&#305;m&#305;zda akrabalar&#305;n&#305;n bulundu&#287;u Yanc&#305;klar k&ouml;y&uuml;n&uuml; arzuluyor ve oraya ge&ccedil;mek istiyor.<br />
Ancak &ccedil;ift&ccedil;ilik bilgileri az oldu&#287;undan hayvanc&#305;l&#305;k ve k&ouml;m&uuml;rc&uuml;l&uuml;kle ge&ccedil;inmeyi bildiklerinden Yanc&#305;klar ho&#351;lar&#305;na gitmiyor.P&#305;narhisar kaymakaml&#305;&#287;&#305;na yapt&#305;klar&#305; m&uuml;racaat sonucu ko&ccedil;kaya do&#287;ru y&ouml;nlendiriliyor .Ancak ko&ccedil;kan&#305;n g&uuml;neyinde bo&#351; bir &ccedil;iftlik g&ouml;r&uuml;yorlar.Bug&uuml;nk&uuml; adide birinci baraj(k&uuml;&ccedil;&uuml;k baraj)yan&#305;na yerle&#351;me hedeflendi&#287;i halde yanl&#305;&#351; bilgilendirme(devlet taraf&#305;ndan olmas&#305;) dolay&#305;s&#305; ise biraz bat&#305;ya kay&#305;yorlar ve yerle&#351;me &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; s&uuml;rerken bu topraklarda Yunan i&#351;galine u&#287;ruyor.Osmanl&#305; yenik say&#305;lm&#305;&#351;.dedelerimizin ka&ccedil;ma &#351;ans&#305; yok ka&ccedil;salar bile nereye.&Ccedil;areyi Yunan h&uuml;k&uuml;metine boyun e&#287;ip yerle&#351;iyorlar.Keskinti kariyesine.Yunan y&ouml;neticelirin g&ouml;sterdikleri arsalara da&#287;&#305;l&#305;yorlar.Bar&#305;naklar yap&#305;yorlar.Yunandan zul&uuml;m g&ouml;r&uuml;rken bir yandan &#304;stiklal m&uuml;cadelesine gidip atat&uuml;rk&uuml;n yan&#305;nda saf tutuyorlar.&#304;stiklar &#351;ehidimizde vard&#305;r.Harp kazan&#305;l&#305;p Yunanlar kovaland&#305;ktan sonra&nbsp; tam rahata kavu&#351;tuk derken Murat bey diye biri geliyor ve bu topraklar benim diyor.Millet &#351;a&#351;&#305;r&#305;yor ve b&ouml;yle bir sa&ccedil;mal&#305;&#287;a inanmak istemiyorlar.Ne var ki &ccedil;abalar sonu&ccedil; vermiyor ve dedelerimiz tekrar yurtsuz kal&#305;yor.k<br />
Kurtarma m&uuml;cadelesi verdikleri vatanlar&#305; ikince kez ellerinden al&#305;nmaktad&#305;r.Devlet onlara yer g&ouml;sterece&#287;ine yol g&ouml;steriyor ve buray&#305; sat&#305;n al&#305;n diyor.B&ouml;ylece k&ouml;yl&uuml;m&uuml;z yurtlar&#305;n&#305; sat&#305;n al&#305;yorlar ve devletin kendilerine borcu olan iskan hakk&#305;n&#305; istemeye bile d&uuml;&#351;&uuml;nemiyor.Bize yani dedelerimize iskan hakk&#305; borcu olan devletimiz sat&#305;lmas&#305; i&ccedil;in meclis karar&#305; &ccedil;&#305;kard&#305;&#287;&#305; topraklar&#305;m&#305;z&#305; bize &ouml;nce satm&#305;&#351; sonra iskan hakk&#305;n&#305; vermiyorlar.80 sene sonra burlar&#305; eskiden ormand&#305; &ouml;yleyse &ccedil;&#305;k&#305;n d&#305;&#351;ar&#305; diyor yine yurdumuz Demokratik Cumhuriyet taraf&#305;ndan yeniden elimizden al&#305;nmek isteniyor.Dedelerimiz yap&#305;lacak i&#351;in devlete m&uuml;racaat etmek ve bize satt&#305;&#287;&#305; yerleri bizden ald&#305;&#287;&#305; paray&#305; geri vererek yerlei geri almas&#305;n&#305; ve bize iskan hakk&#305; vermesini talep ediyorlar ve amac&#305;na ulas&#305;yor dedelerimiz.&#350;u anda sat&#305;n ald&#305;&#287;&#305;m&#305;z yerin kuzeyindeki ko&ccedil;kan&#305;n iskan hakkm&#305;z olarak talep edilmesidir.<br />
B&#304;LG&#304;LER TAL&#304;P ALTINTA&#350;I TARAFINDAN ALINMI&#350;TIR.G&Uuml;RKAY BUZDA&#286; TARAFINDAN &#304;NTERNET SAYFASINA YAZILMI&#350;TIR.</font></p>

################
sütlüce köyümüzün kurulu&#351;undan bu yanaki muhtarlar&#305; (Ana Sayfa)
################


<p><font color="#ff0000">S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N&nbsp;KURULU&#350;UNDAN BU YANAK&#304; MUHTARLARI</font></p>
<p style="margin: 0px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3366ff"> 1-)&#350;EVKET YORULMAZ(D&#304;N&Ccedil;KAN)</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;2-)BEK&#304;R AY&Ouml;ZEN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;3-)&#350;ER&#304;F G&Uuml;ND&Uuml;Z</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;4-)BAYRAM AYDIN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5-)HASAN CAN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6-)AK&#304;F ARDA</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7-)&Ouml;MER G&Uuml;LE&Ccedil;</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;8-)KAZIM KO&Ccedil;ARSLAN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 9-)&#350;AK&#304;R TOMAR</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10-)RAS&#304;M AYDIN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11-)H&Uuml;SEY&#304;N AYY&Uuml;REK</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12-)SADULLAH DEN&#304;Z&Uuml;R&Uuml;N</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13-)MEHMET AYHAN(OKUL M&Uuml;D&Uuml;R&Uuml;)</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14-)MEHMET AYDIN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;15-)SAL&#304;H SOYDAL</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16-)MAHMUT DO&#286;AN</font></p>
<p style="margin: 0px"><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17-)SADR&#304; BUZDA&#286;</font></p>
<script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>

<OBJECT ID=mp classid=clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6> <param NAME="URL" VALUE="mms://84.16.235.95/rv"> <param NAME="volume" VALUE="50"> <param NAME="playCount" VALUE="100"> <param NAME="uiMode" VALUE="mini"> <param NAME="rate" VALUE="1"> <param NAME="balance" VALUE="0"> <param NAME="currentPosition" VALUE="0"> <param NAME="autoStart" VALUE="-1"> <param NAME="currentMarker" VALUE="0"> <param NAME="invokeURLs" VALUE="-1"> <param NAME="mute" VALUE="0"> <param NAME="stretchToFit" VALUE="0"> <param NAME="windowlessVideo" VALUE="0"> <param NAME="enabled" VALUE="-1"> <param NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"> <param NAME="fullScreen" VALUE="0"> <param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"> <param NAME="_cx" VALUE="5212"> <param NAME="_cy" VALUE="926"> </object

################
sütlüce köyü sitesinin üyeleri (Ana Sayfa)
################
<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3"> <font color="#3366ff">S&Uuml;TL&Uuml;CE S&#304;TES&#304;N&#304;N &Uuml;YELER&#304;</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">1-) G&Uuml;RKAY BUZDA&#286; ( </font><a href="mailto:yakisikligb@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">yakisikligb@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">2-) MET&#304;N S&Ouml;Z&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;</font><a href="mailto:metin_soz39@hotmail.com) arada"><font color="#000066" size="3">metin_soz39@hotmail.com)&nbsp;</font></a><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">3-) ANIL KIRIL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:anilkiril@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">anilkiril@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">4-) EREN YUSUF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:sperman_eren_yusuf@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">sperman_eren_yusuf@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000" size="3">5-) MESUT TUN&Ccedil;B&#304;LEK&nbsp;&nbsp; ( e-mailini vermemi&#351; )</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">6-) AYKUT KIRIL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:aykut_gfb_39@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">aykut_gfb_39@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000" size="3">7-) M&Uuml;M&Uuml;N ALTUN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( e-mailini vermemi&#351; )</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">8-) AL&#304; AKKO&Ccedil;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:ali_akkoc_4@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ali_akkoc_4@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">9-) G&Uuml;REL KA&Ccedil;AK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( grlll_87_</font><a href="mailto:grlll_87_@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">10-)ASLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( <em><a href="mailto:d.u.m.a.n.17@hotmail.com"><font color="#000066">d.u.m.a.n.17@hotmail.com</font></a>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">11-)&nbsp;NURSAHCAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:nursahcan@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">nursahcan@hotmail.com</font></a><font size="3"> )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">12-) O&#286;UZ AYSAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:oguzaysan@yahoo.com"><font color="#000066" size="3">oguzaysan@yahoo.com</font></a><font size="3"> )</font></font></em></p>
<script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">13-) MET&#304;N D&#304;N&Ccedil;SAY&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:gariban39@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">gariban39@hotmail.com</font></a><font size="3">) </font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">14-) SEDAT SOYCAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:soycansedat@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">soycansedat@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">15-) NEC&#304;P &#350;EREBETL&#304; ( </font><a href="mailto:necip_serebetli_39@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">necip_serebetli_39@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">16-) &Uuml;NAL BOZDA&#286;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:unl_bozdag06@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">unl_bozdag06@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">17-) VURAL BOZDA&#286;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:vural_bozdag@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">vural_bozdag@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">18-) ERD&#304;N&Ccedil; &Ouml;ZKAPI&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:ucmayanbalon@gmail.com"><font color="#000066" size="3">ucmayanbalon@gmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">19-) &Ouml;NDER &Ouml;ZKAPI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( e-mailini vermemi&#351; )</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">20-) M&Uuml;M&#304;N G.AKOVA&nbsp; ( </font><a href="mailto:tiryaki_gokhann@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">tiryaki_gokhann@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">21-) D&#304;LEK K&Uuml;LSAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;</font><a href="mailto:dilek_kulsan@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">dilek_kulsan@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">22-) EVREN DOLHAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:eagle_bjk_ed@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">eagle_bjk_ed@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">23-) MURAT &#350;EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:murat_sen1907@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">murat_sen1907@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">24-) YASEM&#304;N G&Uuml;NDAL&nbsp; ( e-mailini vermemi&#351;)</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">25-) REHA KARATA&#350;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( </font><a href="mailto:rk_211@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">rk_211@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">26-) &Ouml;ZG&Uuml;R AYBA&#350;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:ozguraybas@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ozguraybas@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">27-) GERGEN K&Ouml;Y&Uuml;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:info@gergenkoyu37.com"><font color="#000066" size="3">info@gergenkoyu37.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">28-) TAL&#304;P ALTINTA&#350;I&nbsp; ( </font><a href="mailto:aragamasi@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">aragamasi@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">29-) I&#350;ILAY ALTINTA&#350;I ( </font><a href="mailto:ialtintasi@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ialtintasi@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">30-) MUSA G&Ouml;N&Uuml;L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:musa.gonul@oerlikon.com.tr"><font color="#000066" size="3">musa.gonul@oerlikon.com.tr</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">31-) H&Uuml;SEY&#304;N G&Uuml;NARSLAN ( </font><a href="mailto:hgunarslan@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">hgunarslan@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">32-) EMREN EVREN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:eevren@sisecam.com.tr"><font color="#000066" size="3">eevren@sisecam.com.tr</font></a><font size="3"> )</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">33-) KUB&#304;LAY ALTINYA&#350;I&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:kaltintasi@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">kaltintasi@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">34-) KAD&#304;R &Ouml;ZKARTAL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp; e-mailini vermemi&#351;&nbsp; )</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">35-) &#304;LKNUR &Ccedil;ET&#304;NKAYA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:nisan_biricik@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">nisan_biricik@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">36-) S&#304;MGE KIRAN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( e-mailini vermemi&#351;&nbsp; )</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">37-) MEVL&Uuml;T DOLU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:mevo_18_bjk@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">mevo_18_bjk@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">38-) OZAN UTKU BUZDA&#286;&nbsp; ( </font><a href="mailto:icebergsubut@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">icebergsubut@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">39-) SEYHAN G&Uuml;NT&Uuml;RK&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:seyhan_gunturk@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">seyhan_gunturk@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">40-) MAHMUT TERZ&#304;ERUL&nbsp; ( </font><a href="mailto:mahmutterzierul@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">mahmutterzierul@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">41-) OZAN EVREN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:ozanevren91@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ozanevren91@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">42-) HASRET&nbsp; &Ouml;ZKARTAL&nbsp;&nbsp; (&nbsp; </font><a href="mailto:byn_ozkartal@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">byn_ozkartal@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em><font size="3"> </font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp;43-)YAS&#304;N SEV&#304;ML&#304;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&nbsp; </font><a href="mailto:yasinsevimli@gmail.com"><font color="#000066" size="3">yasinsevimli@gmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp;44-)EM&#304;RAL&#304;KOYU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( </font><a href="mailto:emiralikoyu@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">emiralikoyu@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp;&nbsp;45-)BUSE AKKIR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&nbsp;</font><a href="mailto:buse_akkir@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">buse_akkir@hotmail.com</font></a><font size="3">)&nbsp;&nbsp;</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;&nbsp;46-)N&#304;HAL &#304;&#350;B&#304;LEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&nbsp; e-mailini vermemi&#351;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 47-) S&#304;BEL KURT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;&nbsp;</font><a href="mailto:semeray25_12@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">semeray25_12@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp;&nbsp;48-)BAHAR AKPINAR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;&nbsp; </font><a href="mailto:esgoska@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">esgoska@hotmail.com</font></a><font size="3">&nbsp; )</font></font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">&nbsp; 49-)&#350;ABAN AKPINAR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;&nbsp; e-mailini vermemi&#351; )</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><em><font color="#ff0000" size="3">&nbsp;&nbsp;50-)SELVER AYDIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;&nbsp; e-mailini vermemi&#351;)</font></em></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><em><font size="3">&nbsp; 51-)&#304;SMA&#304;L &Uuml;NAL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (&nbsp;&nbsp; </font></em><a href="mailto:ismilunal@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ismilunal@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000" size="3">&nbsp; 52-)NURCAN &Ouml;ZKAPI &Uuml;NAL</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 53-)TAMER PELEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (tamerpelen</font><a href="mailto:msnpeleni@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 54-)SAMET AYDIN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:mico_vefasiz@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">mico_vefasiz@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 55-)AHMET AYBA&#350;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:ahmet_aybas@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ahmet_aybas@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 56-)MUSTAFA KARAG&Ouml;Z (</font><a href="mailto:mkaragoz@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">mkaragoz@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font color="#ff0000"><font size="3">&nbsp; 57-)&#350;ERM&#304;N AKKIR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:serminakk&#305;r@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">serminakkir@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font size="3">&nbsp; <font color="#ff0000">58-)MUSA G&Ouml;N&Uuml;L</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:musa.gonul@oerlikon.com.tr"><font color="#000066" size="3">musa.gonul@gerlikon.com.tr</font></a><font size="3">)</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font size="3">&nbsp; <font color="#ff0000">59-)DUYGU&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:pamuk_dyg_39@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">pamuk_dyg_39@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font size="3">&nbsp; <font color="#ff0000">60-)MUSTAFA YAMAN</font>&nbsp; (</font><a href="mailto:mustafayamanstv@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">mustafayamanstv@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font size="3">&nbsp; <font color="#ff0000">61-)BARI&#350; GENCAY &Ouml;ZCAYLAN</font> (</font><a href="mailto:ozceylan27@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">ozceylan27@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></p>
<p style="margin: 0px" align="left"><font size="3">&nbsp; <font color="#ff0000">62-)NA&#304;M TERZ&#304;ERUL</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (</font><a href="mailto:naim_owen_10@hotmail.com"><font color="#000066" size="3">naim_owen_10@hotmail.com</font></a><font size="3">)</font></p>
<p><font color="#ff0000" size="3"><em>&nbsp;&nbsp;63-)ERCAN ABANOZ (ercanabanoz@hotmail.com)&nbsp;<br />
&nbsp; 64-)SELEN YILDIZ (aktugselen@hotmail.com)&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;65-)T&Uuml;LAY CIVAN (seray_80_59@hotmail.com)&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;66-)SADIK EVYAPAN (</em><a href="mailto:sadik_evyapan@hotmail.com"><em>sadik_evyapan@hotmail.com</em></a><em>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;67-)AYHAN KIVRAKDAL&nbsp; (<a href="mailto:ayhank&#305;vrakdal@hotmail.com">ayhankivrakdal@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;68-)TAMER AKSAKAL&nbsp; (<a href="mailto:aksakaltamer@yahoo.com">aksakaltamer@yahoo.com</a>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;69-)&#304;LKER ARDA (<a href="mailto:ilkerarda@ynet.com">ilkerarda@ynet.com</a>)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;70-)YILMAZ G&Uuml;NEY&nbsp; (<a href="mailto:ramazan_duvan_1994@hotmail.com">ramazan_duvan_1994@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;71-)MERVE &Ouml;ZDERE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="mailto:esmerimmm_1907@hotmail.com">esmerimmm_1907@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp;</em><br />
&nbsp;&nbsp;72-)MEHMET KALIR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="mailto:mehmetkalir@hotmail.com">mehmetkalir@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; 73-)ERDENER SOYDAL&nbsp;&nbsp; (<a href="mailto:e_soydal@hotmail.com">e_soydal@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp; 74-)YAS&#304;N &Ccedil;ET&#304;NKOL&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="mailto:yasincetinkol@hotmail.com">yasincetinkol@hotmail.com</a>)&nbsp; <br />
&nbsp; 75-)MUSTAFA &Ouml;ZDERE&nbsp; (<a href="mailto:fenerbahce.307@hotmai.com">fenerbahce.307@hotmai.com</a>)&nbsp;<br />
&nbsp; 76-)C&#304;HAN &Ouml;ZKAPI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (<a href="mailto:coskapi@hotmail.com">coskapi@hotmail.com</a>)&nbsp; <br />
&nbsp; 77-)S&Uuml;LEYMAN &Ouml;ZKAPI&nbsp; (<a href="mailto:slymn_@hotmail.com">slymn_@hotmail.com</a>)&nbsp;&nbsp; <br />
<em>G&Uuml;RKAY BUZDA&#286; TARAFINDAN D&Uuml;ZENLENM&#304;&#350;T&#304;R </em></font></p>

################
bu linklerden yararlan&#305;n (Ana Sayfa)
################


<p><a href="http://www.tumgazeteler.net/"><font color="#3333ff">http://www.tumgazeteler.net/</font></a>&nbsp;<font color="#ff0000">gazeteler,radyo ve televizyon sitesi yandaki link</font></p>
<p><a href="http://www.meteor.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-turkiye.aspx"><font color="#3333ff">http://www.meteor.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-turkiye.aspx</font></a>&nbsp;<font color="#ff0000">5 g&uuml;nl&uuml;k hava b&ouml;lgeler olarak</font></p>
<p><a href="http://www.maksimum.com/havadurumu/index.php?id=TUXX0030"><font color="#3333ff">http://www.maksimum.com/havadurumu/index.php?id=TUXX0030</font></a><font color="#ff0000">&nbsp;7 g&uuml;nl&uuml;k edirne&nbsp;h.d</font></p>
<p><a href="http://www.ntv.com.tr/news/WEA_front.asp?faa=Kirk"><font color="#3333ff">http://www.ntv.com.tr/news/WEA_front.asp?faa=Kirk</font></a>&nbsp;<font color="#ff0000">3 g&uuml;nl&uuml;k hava durumu k&#305;rklareli</font></p>
<p><a href="http://www.cnnturk.com/HAVA_YOL/"><font color="#3333ff">http://www.cnnturk.com/HAVA_YOL/</font></a><font color="#3333ff">&nbsp;</font><font color="#ff0000">3 g&uuml;nl&uuml;k hava durumu</font></p>
<p><a href="http://www.devletim.com/tc_kimlik_no.asp"><font color="#3333ff">http://www.devletim.com/tc_kimlik_no.asp</font></a><font color="#3333ff">&nbsp;</font> <font color="#ff0000">T.C kimlik no sorgulama</font></p>
<p><a href="http://www.devletim.com/vergi_kimlik_no.asp"><font color="#3366ff">http://www.devletim.com/vergi_kimlik_no.asp</font></a><font color="#3366ff">&nbsp;</font>&nbsp; <font color="#ff0000">vergi kimlik no sorgulama</font></p>
<p><a href="http://www.devletim.com/git.asp?link=245"><font color="#3366ff">http://www.devletim.com/git.asp?link=245</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">2007 y&#305;l&#305; motorlu ta&#351;&#305;tlar vergisi</font></p>
<p><a href="http://app.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/iTCKNO.jsp"><font color="#3333ff">http://app.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/iTCKNO.jsp</font></a><font color="#3333ff">&nbsp;</font>&nbsp; <font color="#ff0000">T.C kimlik no ile ssk sicil no sorgulama</font></p>
<p><a href="http://www.devletim.com/rehber.asp"><font color="#6633ff">http://www.devletim.com/rehber.asp</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#ff0000">ev telefon no sorgulama,arayan numaray&#305; yazarak kim </font><font color="#ff0000">oldu&#287;unu &ouml;&#287;renme</font></p>
<p><a href="http://www.devletim.com/su_fatura_odeme.asp"><font color="#3366ff">http://www.devletim.com/su_fatura_odeme.asp</font></a><font color="#3366ff">&nbsp;</font> <font color="#ff0000">su fiyat&#305;n&#305; &ouml;&#287;renme</font></p>
<script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>
<OBJECT ID=mp classid=clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6> <param NAME="URL" VALUE="mms://84.16.235.95/rv"> <param NAME="volume" VALUE="50"> <param NAME="playCount" VALUE="100"> <param NAME="uiMode" VALUE="mini"> <param NAME="rate" VALUE="1"> <param NAME="balance" VALUE="0"> <param NAME="currentPosition" VALUE="0"> <param NAME="autoStart" VALUE="-1"> <param NAME="currentMarker" VALUE="0"> <param NAME="invokeURLs" VALUE="-1"> <param NAME="mute" VALUE="0"> <param NAME="stretchToFit" VALUE="0"> <param NAME="windowlessVideo" VALUE="0"> <param NAME="enabled" VALUE="-1"> <param NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"> <param NAME="fullScreen" VALUE="0"> <param NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"> <param NAME="_cx" VALUE="5212"> <param NAME="_cy" VALUE="926"> </object

################
SÜTLÜCE KÖYÜ FOTO&#286;RAFLARI (Ana Sayfa)
################
S&Uuml;TL&Uuml;CE FOTO&#286;RAFLARINA HO&#350;GELD&#304;N&#304;Z<br />
<img class="" height="225" alt="S&Uuml;TL&Uuml;CE FOTO&#286;RAFLARINA HO&#350;GELD&#304;N&#304;Z" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0974.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; MUHTARLI&#286;IN DI&#350; G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;S&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0964.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; MUHTARLI&#286;IN &#304;&Ccedil; G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;S&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1039.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; ATAT&Uuml;RK B&Uuml;ST&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1014.jpg" /><br />
<br />
<br />
&Ccedil;AR&#350;IMIZIN&nbsp;MUHTARLIKTAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;S&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1041.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE CAR&#350;ISINDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1005.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y CAM&#304;S&#304;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1013.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y KOOPERAT&#304;F&#304;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1030.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE SA&#286;LIK OCA&#286;I<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1027.jpg" /><br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE &Ccedil;AR&#350;ISINDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1025.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE &Ccedil;AR&#350;ISINDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1038.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE &Ccedil;AR&#350;ISININ G&#304;R&#304;&#350;&#304;NDEN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1001.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N PER&#350;EMBE PAZARI<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0969.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE DERES&#304;NDEN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0967.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE DERES&#304;NDEN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0968.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE DERES&#304;NDEN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0965.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; &Ccedil;AR&#350;ISINDAN GECELEY&#304;N G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1042.jpg" /><br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE MEZARLI&#286;INDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1036.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE MEZARLI&#286;INDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1037.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N &Uuml;NL&Uuml;S&Uuml;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0962.jpg" /><br />
<br />
<br />
&Ouml;MER'&#304;N YER&#304; &Ccedil;EV&#304;RME,KOKORE&Ccedil; VE K&Ouml;FTE SALONU<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1023.jpg" /><br />
<br />
<br />
<br />
&Ouml;MER'&#304;N YER&#304; &Ccedil;EV&#304;RME,KOKORE&Ccedil; VE K&Ouml;FTE SALONUNDAN &#304;&Ccedil;ERS&#304;N&#304;N G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;S&Uuml; SAYIN SAKIZK&Ouml;Y BELED&#304;YE BA&#350;KANIDA BURADA<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1020.jpg" /><br />
<br />
<br />
NEC&#304;P BU G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;&nbsp; SANA BABAN ISRAR ETT&#304;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1007.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N YAKI&#350;IKLI BEKARLARI<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1033.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N CEV&#304;ZL&#304;&#286;&#304;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0972.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N BADEML&#304;&#286;&#304;<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0975.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; TEPES&#304;NDEK&#304; A&#286;ACIMIZ<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0976.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE TEPES&#304;NDEN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;LER<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0978.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0982.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0983.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0984.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0987.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0988.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0989.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0991.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0995.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0998.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z&Uuml;N KAR&#350;IYAKASINDAN G&Ouml;R&Uuml;NT&Uuml;LER<br />
<img class="" height="225" alt="" width="300" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0996.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0977.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0980.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0981.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0986.jpg" /><br />
<br />
<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0990.jpg" /><br />
<br />
<br />
TATARIN YER&#304;<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1003.jpg" /><br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; FIRINI<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1004.jpg" /><br />
<br />
<br />
BAYRAM AL&#304;'N&#304;N YER&#304; &Ccedil;EV&#304;RME VE K&Ouml;FTE&nbsp;SALONU<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1019.jpg" /><br />
<br />
<br />
MEYDAN KASAP NUSRET'&#304;N YER&#304; &Ccedil;EV&#304;RME VE K&Ouml;FTE&nbsp;SALONU<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1024.jpg" /><br />
<br />
<br />
&Ccedil;AR&#350;I KASAP &Ouml;NDER'&#304;N YER&#304; &Ccedil;EV&#304;RME VE K&Ouml;FTE&nbsp;SALONU<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1009.jpg" /><br />
<br />
<br />
N&#304;HAT'IN KAHVEHANES&#304;<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1006.jpg" /><br />
<br />
<br />
Y&Uuml;KSEL'&#304;N KAHVEHANES&#304;<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1011.jpg" /><br />
<br />
<br />
&Ouml;ZLEM BERBER SALONU<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_1010.jpg" /><br />
<br />
<br />
<br />
S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml; FOTO&#286;RAFLARI G&Uuml;LE G&Uuml;LE<br />
<img class="" height="225" width="300" alt="" src="https://img.webme.com/pic/s/sutlucekoyu/000_0973.jpg" /><br />

################
SÜTLÜCE KÖYÜMÜZÜN GEÇM&#304;&#350;&#304; VE KÖYÜMÜZLE &#304;LG&#304;L&#304; HER&#350;EY BURADA (Ana Sayfa)
################
<h1 class="firstHeading" align="left">&nbsp;</h1>
<span style="font-weight: bold">
<h3 id="siteSub" align="left">&nbsp;
<div id="contentSub">&nbsp;</div>
<div id="jump-to-nav">&nbsp;</div>
<!-- start content -->
<table class="infobox" style="font-size: 90%; float: right; margin-left: 1em; width: 250px" cellpadding="3">
    <tbody>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478" colspan="2"><span style="float: left"><img height="27" alt="" width="40" border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Flag_of_Turkey.svg/40px-Flag_of_Turkey.svg.png" /></span> S&uuml;tl&uuml;ce, T&uuml;rkiye</th>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: center" colspan="2">
            <div class="center">
            <div class="floatnone"><span><img height="117" alt="K&#305;rklareli" width="250" border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Kirklareli_Turkey_Provinces_locator.jpg/250px-Kirklareli_Turkey_Provinces_locator.jpg" /></span></div>
            </div>
            <br />
            <small><font size="2">K&#305;rklareli</font></small></td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478; text-align: center" colspan="2">Bilgiler</th>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>N&uuml;fus</strong></td>
            <td>1287 <small><font size="2">[1]</font></small> <small><font size="2">(</font><font size="2">2000</font><font size="2">)</font></small></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><strong>Koordinatlar</strong></td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>Posta Kodu</strong></td>
            <td>39300</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>Alan Kodu</strong></td>
            <td>0288</td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478; text-align: center" colspan="2">Y&ouml;netim</th>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>Co&#287;rafi B&ouml;lge</strong></td>
            <td>Marmara B&ouml;lgesi</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>&#304;l</strong></td>
            <td>K&#305;rklareli</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>&#304;l&ccedil;e</strong></td>
            <td>P&#305;narhisar</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>K&ouml;y Muhtar&#305;</strong></td>
            <td>Sadri Buzda&#287;</td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong>Web Sitesi</strong></td>
            <td><span class="plainlinksneverexpand" id="web">[2</span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</h3>
<h3>&nbsp;</h3>
<font size="3"><em>
<h3 id="jump-to-nav" align="left"><font size="3">&nbsp;</font><font size="2">S&uuml;tl&uuml;ce, P&#305;narhisar</font></h3>
<!-- start content -->
<h3 align="left">
<table class="infobox" style="font-size: 90%; float: right; margin-left: 1em; width: 250px" cellpadding="3">
    <tbody>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478" colspan="2"><span style="float: left"><font size="2"><img height="27" alt="" width="40" border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Flag_of_Turkey.svg/40px-Flag_of_Turkey.svg.png" /></font></span><font size="2"> S&uuml;tl&uuml;ce, T&uuml;rkiye</font></th>
        </tr>
        <tr>
            <td style="text-align: center" colspan="2">
            <div class="center">
            <div class="floatnone"><span><font size="2"><img height="117" alt="K&#305;rklareli" width="250" border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Kirklareli_Turkey_Provinces_locator.jpg/250px-Kirklareli_Turkey_Provinces_locator.jpg" /></font></span></div>
            </div>
            <br />
            <small><font size="2">K&#305;rklareli</font></small></td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478; text-align: center" colspan="2"><font size="2">Bilgiler</font></th>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">N&uuml;fus</font></strong></td>
            <td><font size="2">1287 <small>[1]</small> <small>(2000)</small></font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><strong><font size="2">Koordinatlar</font></strong></td>
            <td><font size="2">&nbsp;</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">Posta Kodu</font></strong></td>
            <td><font size="2">39300</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">Alan Kodu</font></strong></td>
            <td><font size="2">0288</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <th style="font-size: larger; background-color: #00d478; text-align: center" colspan="2"><font size="2">Y&ouml;netim</font></th>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">Co&#287;rafi B&ouml;lge</font></strong></td>
            <td><font size="2">Marmara B&ouml;lgesi</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">&#304;l</font></strong></td>
            <td><font size="2">K&#305;rklareli</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">&#304;l&ccedil;e</font></strong></td>
            <td><font size="2">P&#305;narhisar</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">K&ouml;y Muhtar&#305;</font></strong></td>
            <td><font size="2">Sadri Buzda&#287;</font></td>
        </tr>
        <tr style="vertical-align: top">
            <td><strong><font size="2">Web Sitesi</font></strong></td>
            <td><span class="plainlinksneverexpand" id="web"><font size="2">[2]</font></span></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</h3>
<h3 align="left"><font size="2"><strong>&nbsp;S&uuml;tl&uuml;ce</strong>, K&#305;rklareli ilinin&nbsp;&nbsp; P&#305;narhisar il&ccedil;esine ba&#287;l&#305; bir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; k&ouml;yd&uuml;r.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3 align="left">
<table class="toc" id="toc" summary="Konu ba&#351;l&#305;klar&#305;">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
            <div id="toctitle">
            <h2><font size="2">Konu ba&#351;l&#305;klar&#305;</font></h2>
            </div>
            <ul>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Tarihi</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">K&uuml;lt&uuml;r</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Co&#287;rafya</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">&#304;klim</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">N&uuml;fus</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Ekonomi</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Muhtarl&#305;k</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Altyap&#305; bilgileri</span> </font></li>
                <li class="toclevel-1"><font size="2"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">D&#305;&#351; ba&#287;lant&#305;lar</span> </font></li>
            </ul>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</h3>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
 if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "göster"; var tocHideText = "gizle"; showTocToggle(); }
//]]>
</script>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">Tarihi</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&ouml;y halk&#305; 1927-1928 y&#305;llar&#305;nda Bulgaristan K&#305;rcaali b&ouml;lgesinden gelen soyda&#351;lar&#305;m&#305;z&#305;n &ouml;nce K&#305;rklareli P&#305;narhisar il&ccedil;esi Yanc&#305;klar k&ouml;y&uuml;ne (&#351;imdiki ad&#305; Atak&ouml;y) yerle&#351;mesi ve sonra da Murat Bey denilen eski devlet b&uuml;y&uuml;klerinden birinin Ko&ccedil;ka denilen arazisini (60 hane) sat&#305;n almas&#305;yla kurulmu&#351; planl&#305; bir k&ouml;yd&uuml;r.K&ouml;y i&ccedil;i yollar normal cadde geni&#351;li&#287;inde olup &ccedil;&#305;kmaz sokak yoktur.K&#305;rcaali'nin &ccedil;e&#351;itli k&ouml;ylerinden g&ouml;&ccedil;menler vard&#305;r hepsi ayn&#305; k&ouml;ylerden gelme de&#287;ildir ama yak&#305;n k&ouml;ylerdendir.Ayr&#305;ca daha sonra Vize il&ccedil;esi Sergen Nahiyesinden bir k&#305;s&#305;m Pomak dedi&#287;imiz vatanda&#351;lar gelip k&ouml;ye yerle&#351;mi&#351;lerdir .K&ouml;y&uuml;n ilk ad&#305; Yeni Mand&#305;ra'd&#305;r.Ayn&#305; isimde bir k&ouml;y Bulgaristan K&#305;rcaali y&ouml;resinde de &quot;Mand&#305;ra&quot; olarak mevcuttur.Ancak 1958 y&#305;l&#305;nda P&#305;narhisar kaymakaml&#305;&#287;&#305;n&#305;n ald&#305;&#287;&#305; bir kararla k&ouml;y&uuml;n ad&#305; &quot;S&uuml;tl&uuml;ce&quot; olarak de&#287;i&#351;tirilmi&#351;tir.K&ouml;y&uuml;n ad&#305; &ccedil;evrede hala k&#305;saca &quot;Mand&#305;ra&quot; olarak an&#305;lmaktad&#305;r.K&ouml;yde ya&#351;ayanlardan s&ouml;z edilirken de &quot;Mand&#305;ral&#305;&quot; diye s&ouml;z edilmektedir.S&uuml;tl&uuml;ce ismine yeni yeni al&#305;&#351;&#305;lmaktad&#305;r.S&uuml;tl&uuml;ce ismi k&ouml;y&uuml;n resmi ad&#305; gibidir.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">K&uuml;lt&uuml;r</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&ouml;y&uuml;n &ccedil;evirmesi me&#351;hurdur</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">Co&#287;rafya</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&#305;rklareli iline 48 km, P&#305;narhisar il&ccedil;esine 18 km uzakl&#305;ktad&#305;r.L&uuml;leburgaz'a &ccedil;ok kullan&#305;lan iki ayr&#305; yoldan gidilmektedir.1.yol Ahmetbey-Emirali-Sak&#305;zk&ouml;y ve Umurca'dan ge&ccedil;ip L&uuml;leburgaz'a ula&#351;&#305;r -ki- bu yol 27 km'dir. 2.yol ise Ahmetbey-Evrensekiz-Yeni Bedir &uuml;zerinden L&uuml;leburgaz'a giden yoldur. Bu yol ise 36 km'dir.Ayr&#305;ca stablize oldu&#287;u i&ccedil;in pek kullan&#305;lmayan 3. bir yol da vard&#305;r ki o da Karaa&#287;a&ccedil; k&ouml;y&uuml; &uuml;zerinden Turgutbey k&ouml;y&uuml;ne ve oradan da L&uuml;leburgaz'a ula&#351;&#305;r.Bu yolda 23 km'dir.K&ouml;y &#304;stanbul'a yakla&#351;&#305;k 170 km,Edirne'ye 115 km,Tekirda&#287;'a ise 70 km uzakl&#305;ktad&#305;r.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">&#304;klim</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&ouml;y&uuml;n iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alan&#305; i&ccedil;erisindedir.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">N&uuml;fus</span> </font></h3>
<h3 align="left">
<table class="wikitable" width="200">
    <tbody>
        <tr>
            <th colspan="2"><font size="2">Y&#305;llara g&ouml;re k&ouml;y n&uuml;fus verileri</font></th>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><font size="2">2007</font></td>
            <td align="right"><font size="2">&nbsp;</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><font size="2">2000</font></td>
            <td align="right"><font size="2">1287</font></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><font size="2">1997</font></td>
            <td align="right"><font size="2">1067</font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</h3>
<div align="left">
<pre><font size="2">   S&uuml;rekli d&#305;&#351;ar&#305;ya g&ouml;&ccedil; verdi&#287;i i&ccedil;in k&ouml;y&uuml;n n&uuml;fusu gittik&ccedil;e azalmaktad&#305;r.Bu nedenle K&ouml;y&uuml;n okulu dahi kapanm&#305;&#351; ve yak&#305;n k&ouml;y Cevizk&ouml;y'e ta&#351;&#305;mal&#305; &ouml;&#287;retim yap&#305;lmaktad&#305;r.
</font></pre>
</div>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">Ekonomi</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&ouml;y&uuml;n ekonomisi tar&#305;m ve hayvanc&#305;l&#305;&#287;a dayal&#305;d&#305;r.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><font size="2"><span class="mw-headline">Muhtarl&#305;k</span> </font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">Yerle&#351;im yerinin k&ouml;y t&uuml;zel ki&#351;ili&#287;i almas&#305; ile birlikte k&ouml;y&uuml;n t&uuml;zel ki&#351;ili&#287;ini temsil etmesi i&ccedil;in k&ouml;y muhtarl&#305;k se&ccedil;imleri de yap&#305;lmaktad&#305;r.</font></h3>
<h3 align="left"><font size="2">Se&ccedil;ildikleri y&#305;llara g&ouml;re k&ouml;y muhtarlar&#305;:</font></h3>
<h3><dl><dd><font size="2">2004 - Sadri Buzda&#287; </font></dd><dd><font size="2">1999 - Sadri Buzda&#287; </font></dd><dd><font size="2">1994 - Mahmut Do&#287;an </font></dd><dd><font size="2">1989 - Salih Soydal </font></dd><dd><font size="2">1984 - </font></dd></dl></h3>
<h3 align="left"><font size="2">&nbsp;</font></h3>
<h3><span class="mw-headline"><font size="2">Altyap&#305; bilgileri</font></span></h3>
<h3 align="left"><font size="2">K&ouml;yde, ilk&ouml;&#287;retim okulu vard&#305;r ancak kullan&#305;lamamas&#305;n&#305;n yan&#305; s&#305;ra ta&#351;&#305;mal&#305; e&#287;itimden yararlan&#305;lmaktad&#305;r. K&ouml;y&uuml;n hem i&ccedil;me suyu &#351;ebekesi hem kanalizasyon &#351;ebekesi vard&#305;r. Ptt &#351;ubesi yoktur ancak ptt acentesi vard&#305;r. Sa&#287;l&#305;k oca&#287;&#305; vard&#305;r ancak sa&#287;l&#305;k evi yoktur. K&ouml;ye ayr&#305;ca ula&#351;&#305;m&#305; sa&#287;layan yol asfalt olup k&ouml;yde elektrik ve sabit telefon vard&#305;r.</font></h3>
<font size="2">PINARH&#304;SAR S&Uuml;TL&Uuml;CE K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;Z </font>
<p style="margin: 0px"><font size="2">1920 y&#305;l&#305;nda Bulgaristan'dan g&ouml;&ccedil; ederek kurulmu&#351;tur.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">105 ki&#351;i Keskin &ccedil;iftli&#287;ini sat&#305;n alarak 28.000 d&ouml;n&uuml;m araziyi yerle&#351;im yeri ve tar&#305;m arazisi olarak kullan&#305;lmaktad&#305;r.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">K&ouml;y&uuml;m&uuml;z&uuml;n ismi &ouml;nce Mand&#305;ra daha sonra Yeni Mand&#305;ra 1961 y&#305;l&#305;ndan sonrada S&uuml;tl&uuml;ce olarak de&#287;i&#351;tirilmi&#351;tir.Bu isimleri hayvan &uuml;retimi,s&uuml;t &uuml;retimi yapt&#305;klar&#305;ndan dolay&#305; vermi&#351;lerdir.S&uuml;tl&uuml;ce k&ouml;y&uuml;m&uuml;z ula&#351;&#305;m olarak il&ccedil;emiz Pinarhisar'a 17 km ilimiz Kirklareli'ne 45 km mesafede olup ula&#351;&#305;m sorunumuz yoktur.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Genel olarak tar&#305;m ve hayvanc&#305;l&#305;k yap&#305;lmaktad&#305;r.Topraklar&#305;ndan 6.000 d&ouml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; hayvanc&#305;l&#305;k i&ccedil;in bo&#351; b&#305;rak&#305;lm&#305;&#351; olup 1945 y&#305;l&#305;nda &ccedil;&#305;kan yasa dolay&#305;s&#305;yla devlet orman&#305; olarak tescil edilmi&#351;.Bu y&uuml;zden y&#305;llard&#305;r Orman Bakanl&#305;&#287;&#305; ile problemimiz devam etmektedir.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Genel olarak halk&#305;m&#305;z&#305;n e&#287;itim durumu iyi olup i&ccedil;imizden her dalda g&ouml;revli brokrat d&uuml;zeyinde memurlar&#305;m&#305;z yeti&#351;mi&#351;tir.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Halk&#305;m&#305;z&#305;n sa&#287;l&#305;k problemi i&ccedil;in sa&#287;l&#305;k oca&#287;&#305; ve personelimiz her an hizmet vermektedir.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">topra&#287;&#305;m&#305;z sabit ve s&#305;n&#305;rl&#305; oldu&#287;undan ve tar&#305;m&#305;n g&uuml;nden g&uuml;ne geriye d&uuml;&#351;mesinden dolay&#305; ilk &ouml;nce yurt d&#305;&#351;&#305;na 1960'l&#305; y&#305;llarda Almanya'ya i&#351;&ccedil;i g&ouml;ndermi&#351;tir.Daha sonra &Ccedil;erkezk&ouml;y-&Ccedil;orlu,&#304;stanbul,Bur-</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">sa'ya sanayi geli&#351;tik&ccedil;e bol miktarda g&ouml;&ccedil; verildi.Son y&#305;llarda e&#287;itim i&ccedil;in L&uuml;leburgaz'a g&ouml;&ccedil;lerimiz ol-</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">mu&#351;tur.300 hane ile en fazla g&ouml;&ccedil; L&uuml;leburgazdad&#305;r.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">K&ouml;y&uuml;m&uuml;z yerle&#351;im yeri olarak son derece planl&#305; bir yerle&#351;imimiz vard&#305;r.Alt yap&#305;m&#305;z kanalizasyon 11.km ar&#305;tmal&#305;d&#305;r ve su tesisat&#305;m&#305;z var olup,asfaltlanm&#305;&#351;t&#305;r.K&ouml;y meydan&#305;m&#305;z &ccedil;evre d&uuml;zeni olarak kilit ta&#351;&#305; ile d&ouml;&#351;enmi&#351; ve k&ouml;y giri&#351; &ccedil;&#305;k&#305;&#351;lar&#305;m&#305;z ceviz ve badem,&#305;hlamur ve bol miktarda &ccedil;&#305;nar ekilerek a&#287;a&ccedil;land&#305;r&#305;lm&#305;&#351;t&#305;r.K&ouml;y i&ccedil;i dere islah edilmi&#351;tir.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">K&ouml;y&uuml;m&uuml;z halk&#305;na hizmet veren Tar&#305;msal Kalk&#305;nma ve Kooperatifi ve Sulama Kooperatifi var olup her t&uuml;rl&uuml; hizmeti vermektedirler.2 adet g&ouml;letimiz bulunmaktad&#305;r.Sulama tankerimiz vard&#305;r.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Ayr&#305;ca k&ouml;y gen&ccedil;lerimiz i&ccedil;in spor kul&uuml;b&uuml;m&uuml;z var olup soyunma odalar&#305;yla hizmet veren futbol saham&#305;z vard&#305;r.S&uuml;tl&uuml;ce spor lokali ve bilardo salonumuz vard&#305;r.&nbsp;<br />
Gen&ccedil; n&uuml;fusumuz her ge&ccedil;en g&uuml;n azald&#305;&#287;&#305;ndan dolay&#305;,her t&uuml;rl&uuml; e&#287;itime haz&#305;r kaloriferli 2 adet okulumuz var olmas&#305;na ra&#287;men &ouml;&#287;renci say&#305;m&#305;z d&uuml;&#351;t&uuml;&#287;&uuml; i&ccedil;in e&#287;itim ta&#351;&#305;mal&#305; olarak verilmektedir.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Ayr&#305;ca halk&#305;m&#305;z&#305;n ibadet edebilmesi i&ccedil;in 2 adet camisi var olup g&ouml;revlimize hizmet veren lojman&#305;m&#305;z vard&#305;r.K&ouml;y&uuml;m&uuml;zdeki cenaze i&#351;lerimiz i&ccedil;in cenaze morglu&nbsp;y&#305;kama arac&#305; vard&#305;r.&Ccedil;&ouml;p arabas&#305;da vard&#305;r.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">T&uuml;m bu olumlu &#351;artlar&#305;m&#305;za ra&#287;men n&uuml;fusumuz ya&#351;lanmakta ve azalmaktad&#305;r.Bu y&uuml;zden emeklileri-</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">mizin d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml; ba&#351;lam&#305;&#351; olup artmas&#305;n&#305; beklemekteyiz.</font></p>
<p style="margin: 0px"><font size="2">Sonu&ccedil; olarak k&ouml;y&uuml;m&uuml;zden do&#287;up b&uuml;y&uuml;yen g&ouml;&ccedil; eden k&ouml;yl&uuml;lerimizin bug&uuml;ne kadar yapm&#305;&#351; oldu&#287;u yard&#305;m ve desteklerine te&#351;ekk&uuml;r eder.Bundan sonrada k&ouml;ylerini unutmayarak yard&#305;m ve desteklerini bekliyoruz.</font></p>
<script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script><br />
</em></font></span>

################
sütlüce köyünden son dakika haberler (Ana Sayfa)
################
KOD: <style type="text/css">

 

 <!-- p { margin: 0px; } --> </style>
<table height="252" cellspacing="0" cellpadding="0" width="221">
    <!-- MSTableType="layout" -->
    <tbody>
        <tr>
            <td style="font-size: 9pt; color: #333333; line-height: 1.7; font-family: Trebuchet MS; verdana: ''" valign="middle" width="221" background="https://img.webme.com/pic/g/gezerdin/duypmb.gif" height="252">
            <p align="center"><font color="#ffffff"><marquee style="width: 162px; height: 162px" scrollamount="1" scrolldelay="10" direction="up" top="0" left="5" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">ARKADA&#350;LAR K&Ouml;Y&Uuml;M&Uuml;ZDEN UZUN &#304;SMA&#304;L'&#304;N KIZI NUKET&amp;&Uuml;M&#304;T 22.03.2008 TAR&#304;H&#304;NDE EFSANE D&Uuml;&#286;&Uuml;N SALONUNDA D&Uuml;G&Uuml;NLER&#304; OLUP D&Uuml;NYA EV&#304;NE G&#304;RM&#304;&#350;LERD&#304;R SA&#286;LIKLI VE UZUN &Ouml;M&Uuml;RL&Uuml; B&#304;RL&#304;KTEL&#304;K D&#304;LER&#304;M(YAZAN:G&Uuml;RKAY BUZDA&#286;)</marquee></font></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script><object id="mp" classid="clsid:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6">
<param value="mms://84.16.235.95/rv" name="URL" />
<param value="50" name="volume" />
<param value="100" name="playCount" />
<param value="mini" name="uiMode" />
<param value="1" name="rate" />
<param value="0" name="balance" />
<param value="0" name="currentPosition" />
<param value="-1" name="autoStart" />
<param value="0" name="currentMarker" />
<param value="-1" name="invokeURLs" />
<param value="0" name="mute" />
<param value="0" name="stretchToFit" />
<param value="0" name="windowlessVideo" />
<param value="-1" name="enabled" />
<param value="-1" name="enableContextMenu" />
<param value="0" name="fullScreen" />
<param value="0" name="enableErrorDialogs" />
<param value="5212" name="_cx" />
<param value="926" name="_cy" /></object>

################
canl&#305; tv-radyo (Ana Sayfa)
################
<!-- Yatay Canl&#305; TV Kodu Ba&#351;lar --><center><iframe name="ctv" src="http://www.canlitv.gen.tr/sitene-ekle/stil1.php?uye=Benimsitem.com" frameborder="0" width="600" scrolling="no" height="290"></iframe><br />
<font face="verdana" size="1">Bu site <a style="text-decoration: none" target="_blank" href="http://www.canlitv.gen.tr/">Canl&#305; TV</a> taraf&#305;ndan desteklenmektedir.</font> </center><!-- Yatay Canl&#305; TV Kodu Biter --><script language="Javascript1.2">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>KOD: <style type="text/css">


 <!-- p { margin: 0px; } --> </style>
<table height="252" cellspacing="0" cellpadding="0" width="221">
    <!-- MSTableType="layout" -->
    <tbody>
        <tr>
            <td style="font-size: 9pt; color: #333333; line-height: 1.7; font-family: Trebuchet MS; verdana: ''" valign="middle" width="221" background="https://img.webme.com/pic/g/gezerdin/duypmb.gif" height="252">
            <p align="center"><font color="#ffffff"><marquee style="width: 162px; height: 162px" scrollamount="1" scrolldelay="10" direction="up" top="0" left="5" onmouseover="this.stop();" onmouseout="this.start();">k&ouml;y&uuml;m&uuml;zde 2 AY i&ccedil;inde RAMAZAN &#350;AH&#304;NT&Uuml;RK,MUSTAFA BAKI&#350;,HAN&#304;FE BAKI&#350;,BES&#304;M TERZ&#304;ERUL,H&Uuml;SEY&#304;N T&Uuml;MBEL,ENVER T&Uuml;REL,M&Uuml;M&#304;N AKKIR,&#350;&Uuml;KR&Uuml; KARAMAN,H&#304;LM&#304; &#304;&#350;BECER,SAL&#304;H G&Uuml;NE&#350;,SAM&#304; ERAT&#304;K,DURDU &#350;AH&#304;NT&Uuml;RK,NA&#304;ME AYDIN vefat etmi&#351;tir.ailelerine,akrabalar&#305;na ve dostlar&#305;na ba&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; dilerim(YAZAN:G&Uuml;RKAY BUZDA&#286;)</marquee></font></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<script language="Javascript1.2" type="text/javascript">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.javascript-page.com

var mymessage = "KUSURA BAKMAYIN  (www.sutlucekoyu.tr.gg)GÜRKAY BUZDAG TARAFINDAN DÜZENLENIR";

function rtclickcheck(keyp){
  if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }

  if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
    alert(mymessage);
    return false;
  }
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script</body></html></script>

################
CANLI YAYIN (Ana Sayfa)
################
<IFRAME height=480 width=640 src="http://www.flatcast.com/de/Player.aspx?sid=588903&ck=62d175bdf933ddda356b6a9670c2d8a8"></IFRAME>

################
RADYOYU D&#304;NLEYEB&#304;LMEK &#304;Ç&#304;N ACT&#304;VE X YÜKLE (Ana Sayfa)
################
<font size="4" face="Comic Sans MS">Radyoyu dinleyemiyorsan&#305;z,yay&#305;na giremiyorsan&#305;z bir kereye mahsus Active x y&uuml;klemelisiniz. <font color="#800080"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">Active x i y&uuml;klemek i&ccedil;in a&#351;a&#287;&#305;daki siyah kal&#305;n cizgiye t&#305;klay&#305;n&#305;z.</span></font></font><font color="#800080"><br style="background-color: rgb(255, 204, 0);" />
</font><br />
<br />
<br />
<br />
<font color="#0000ff"><br style="background-color: rgb(255, 102, 0);" />
</font>    <font size="6" color="#ffff00" style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><a target="_blank" href="http://www.flatcast.info/objects/FlatProducerSetup41629.exe">Active x y&uuml;kle ==&gt;</a></font>  <br />
<br />
3 Boyutlu g&ouml;r&uuml;n mekanlar&#305;<br />
<br />
<a style="text-decoration: none;" href="http://www.3dmekanlar.com" target="_blank"><img width="185" height="60" border="0" alt="3D Mekanlar" src="http://www.sankiordayim.com/images/3dmekanlar_185x60.jpg" /></a>

################
SÜTLÜCE SÖZLÜ&#286;Ü(MANDIRALICA) (Ana Sayfa)
################
<font style="background-color: rgb(255,0,255)" size="6"><a target="_blank" href="http://www.ayhanorhuntas.com/?page_id=42/">AYHAN ORHUNTA&#350;I'NIN S&#304;TES&#304;NE G&#304;RMEK &#304;&Ccedil;&#304;N BURAYA TIKLAYINIZ S&Uuml;TL&Uuml;CE S&Ouml;ZL&Uuml;G&Uuml;(MANDIRALICA) ==&gt;</a></font>

################
YORUMLARINIZI BURAYA YAPINIZ (Ana Sayfa)
################
ARKADA&#350;LAR YORUMLARINIZI BURAYA YAPINIZ
<!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws -->
<div align="center" id="cboxdiv">
<iframe frameborder="0" width="160" height="305" src="http://www3.cbox.ws/box/?boxid=2760035&boxtag=3735&sec=main" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="auto" allowtransparency="yes" name="cboxmain" style="border:#EDDEDB 1px solid;" id="cboxmain"></iframe><br/>
<iframe frameborder="0" width="160" height="75" src="http://www3.cbox.ws/box/?boxid=2760035&boxtag=3735&sec=form" marginheight="2" marginwidth="2" scrolling="no" allowtransparency="yes" name="cboxform" style="border:#EDDEDB 1px solid;border-top:0px" id="cboxform"></iframe>
</div>
<!-- END CBOX --><

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=